ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

      Ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα ορίζεται κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού. Μέσα από τη διαδικασία του Πολιτιστικού Προγράμματος οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της δημιουργίας και αποκτούν συνείδηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αξιολογούν τα πολιτιστικά επιτεύγματα ως προϊόν της ανθρώπινης συλλογικής προσπάθειας και κατανοούν καλύτερα τη σημασία της συνεργασίας. Η γνώση του παρελθόντος γίνεται κινητήρια δύναμη για νέα δημιουργία, ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι οι μαθητές μέρος του πολιτισμικού γίγνεσθαι και να γίνουν δρώντα άτομα.

     Κάθε Πολιτιστικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και διαρκεί τουλάχιστον ένα πεντάμηνο. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται με Επιστημονικά και Ερευνητικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ή το Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσεία, Κυβερνητικούς Φορείς , Επιστημονικές Ενώσεις Εκπαιδευτικών, Επιμελητήρια, ΔΗΠΕΘΕ.

     Τα τελευταία  χρόνια  στο σχολείο μας έχουν υλοποιηθεί τα εξής πολιτιστικά προγράμματα:

 

 

" Οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι δια μέσου των αιώνων "

Σχολικό Έτος 2008 - 2009

 

 

" Πολιτιστικά μνημεία της Λάρισας "

 Σχολικό Έτος 2007 - 2008

Ο πολιτισμός είναι το πιο «καθαρό»  προϊόν του ανθρώπινου πνεύματος,  που αναπτύσσεσαι και  ταυτίζεται με την κοινωνία που τον δημιουργεί. Στα χρόνια μας την πολιτικοποίηση της κοινωνίας των προηγούμενων ετών  ακολουθεί η «πολιτιστικοποίηση»,  ενισχυμένη όχι πλέον από τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης για «περισσότερο» αλλά από σκοπούς πολιτιστικής αναβάθμισης προς το  «ποιοτικότερο»  και «ηθικότερο».

 «Ο πολιτισμός είναι το εθνικό μας κεφάλαιο». Η δήλωση αυτή ακούγεται σε κάθε ομιλία επισήμου ή ανεπισήμου, όταν γίνεται αναφορά στη σημασία του πολιτισμού για τη χώρα μας. Η αλήθεια αυτή δυστυχώς άργησε να βρει την αντιστοίχησή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αρκετά χρόνια μετά την εισαγωγή  της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αγωγής Υγείας, διαχωρίστηκαν τα προγράμματα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων από τις προαναφερόμενες «εκπαιδεύσεις», περιβαλλοντική και υγείας.

Είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς ότι οι αριθμοί των σχολικών πολιτιστικών προγραμμάτων είναι πολύ μεγάλοι, συχνά δε ξεπερνούν εκείνα της περιβαλλοντικής και της αγωγής υγείας. Τα προγράμματα αυτά αποδεικνύονται  τα  πιο δημοφιλή μεταξύ των μαθητών/ μαθητριών και γι αυτό το λόγο η παραγωγή έργου από τις μαθητικές ομάδες είναι τεράστια. Το έργο αυτό, που παράγεται από τα παιδιά με την καθοδήγηση των εμπνευσμένων εκπαιδευτικών τους, δεν είχε ως τώρα τη δυνατότητα να παρουσιαστεί στο κοινό, παρά μόνο περιστασιακά και περιθωριακά.

 

 

 

 

Αριθμός  επισκεπτών

από 12/8/2005

ip based webcounter

free web counter

Copyright ©

7ο Γυμνάσιο Λάρισας

2003-2014

Σχεδιασμός & Επιμέλεια: Χουρμουζιάδου Δέσποινα - Γαλλικών